Stadgar

antagna 2014-11-21

§l. Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svenska Barnläkarföreningen (BLF) med intresse och engagemang för hälsofrågor som gäller barn som far illa. Föreningen är en ideell allmännyttig delförening inom BLF

§2. Föreningens syfte är att vara ett stödjande professionellt nätverk och främja den kliniska och vetenskapliga utvecklingen inom området barn som far illa, utgöra remissinstans inom BLF, bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten samt utveckla nationella vårdprogram. Detta arbete ska ske i samverkan med andra berörda aktörer i frågor kring barn som far illa.

§3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 8 veckor i förväg. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar kan ge en annan medlem i delföreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe. Utlysning kan ske elektroniskt.

§4. Föreningens styrelse utgörs av en ordförande alternativt delat på två personer, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, BLU-representant samt minst två övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. Hälften av styrelseledamöterna väljs i samband med årsmötet, vid första årsmötet utses hälften av ledamöterna för 3 år. Minst hälften av styrelsens medlemmar måste vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Antalet styrelsemedlemmar beslutas av sittande styrelse genom enkel majoritet minst fyra veckor före årsmötet. styrelsen ska dock bestå av minst sju ledamöter.

§5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, d.v.s. från innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.

§6. En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

§7. Ordföranden/a och kassören tecknar föreningen var för sig.

§8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLF s styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning.

§9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet.

§10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen som fattar beslut. Medlemsförteckningen uppdateras minst årligen. Styrelsen kan utesluta medlem.

§11. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 4 veckor före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF

 

 


access_time 2016-03-01 10:59:46

announcement Nyheter

event Kalender