Framflyttat! Kallelse årsmöte 30 mars 2020 på barnveckan i Växjö

Publicerad
2020-02-02 19:54:19
Uppdaterad
2020-03-18 08:54:51
Skribent
Godfried

Rådande Covid-19 i Sverige har styrelsen beslutat att flytta årsmöte till hösten den 11 september 2020 på Sätra Bruk mötet. 

Håll dig uppdaterat genom vår hemsida. 

 

Hälsningar Styrelsen Delföreningen Barn som far illa

 

Dagordning årsmöte Barnläkarnas delförening barn som far illa 2020-03-30

Lokal och tid kommer publiceras på denna sida så fort vi har fått besked om det!

1. Mötet öppnas
2. Röstlängd fastställs
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
7. Verksamhetsberättelse
8. Kassörens redogörelse
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet styrelsen
11. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Beslut om huruvida mötet ska utse styrelseordförande och ev val av sådan
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter och för hur lång tid
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Motioner och ev andra övriga frågor som tagits upp i kallelsen
17. Mötets avslutas

forum Kommentarer

Kommentera