Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Publicerad
2017-05-24 15:18:12
Uppdaterad
2018-08-16 14:05:43
Skribent
Godfried

201617 SoU 11

 

Socialtjänsten och landstingen/regionerna har fom 15/4 ett delat ansvar att se till att barn i samhällsvård blir hälsoundersökta (systematisk hälsoundersökning enligt BBIC). I SOU 2015:71 skriver man om hälsoundersökningar och samverkan i kapitel 9 och 15.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/sou-201571/

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/12/prop.-20161759/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/trygg-och-saker-vard-for-barn-och-unga-som-vardas_H401SoU11