Checklista Sexuella övergrepp Barn och unga

I flera svenska regioner har personal som handlägger barn som utsatts för sexuella övergrepp efterfrågat ett stöd för praktisk handläggning.
Barnskyddsfrågor är patientsäkerhetsfrågor. En avvikelseanmälan i Region Skåne resulterade 2019 i en händelseanalys där avsaknad av checklista lyftes fram. Publicering av en checklista för handläggning och samverkan kring barn som utsatts för sexuella övergrepp föreslogs som åtgärd. Den ursprungliga checklistan har därefter under drygt 1 år validerats på ett flertal barnkliniker, ungdomsmottagningar och kvinnokliniker i dialog med samtliga berörda myndigheter. Samarbete har skett med Svensk barninfektionsförening, BLF:s arbetsgrupp för barnvaccinationer samt med RPO barn- och hälsa. En arbetsgrupp med kliniskt verksamma barnläkare från olika svenska regioner har på uppdrag av styrelsen i BLF:s delförening för barn som far illa diskuterat checklistan och reviderat den utifrån inkomna synpunkter. Styrelseledamöter – från Region Västerbotten, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Stockholm, Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Skåne – har aktivt deltagit i processen. BLF publicerar nu en första version av Checklista för medicinsk handläggning, spårsäkring och samverkan. BLF:s förhoppning är att checklistan ska fylla samma viktiga funktion som den nationella checklistan för spädbarnsmisshandel som tillkom efter en snarlik process och publicerades 2019. Vi ser ett behov av att båda dessa checklistor löpande uppdateras.

 

Checklista för medicinsk utredning, spårsäkring och samverkan vid sexuella övergrepp mot barn. 2022-01-18


Publicerad
2022-01-21 av Godfried

forum Kommentarer

Kommentera