Barnveckan 2018: Program Delföreningen BSFI Måndag

Datum
2018-04-23

Barnveckan i Västerås
BLFs delförening för Barn som far illa
Programpunkt 1 måndag 2018-04-23

Barn som far illa
Sjukvårdens roll vid samverkan kring brottsutsatta barn
13.15 – 13.20

Introduktion Björn Tingberg, Barnafrid
13.20 – 13.40
Hälsa hos brottsutsatta barn. En studie från Barnahus mellersta Skåne i Lund
Linn Göransson, läkarstudent T11, Lunds universitet / Louise Laurell, överläkare VO barnoch
ungdomsmedicin, Skånes universitetssjukhus

13.40 – 14.00
Samverkan och utredning vid misstanke om spädbarnsmisshandel/AHT, förslag till
nationella riktlinjer
Johanna Räntfors, överläkare Barnkirurgi, Drottning Silvias barn & Ungdomssjukhus,
Barnskyddsteamet i VGR

14.00 – 14.05
Bensträckare

14.05 – 14.50
Paneldebatt/diskussion: Samverkan på barnahus kring brottsutsatta barn
Moderatorer: Johanna Räntfors och Louise Laurell

Paneldeltagare:
Åsa Kastbom, läkare, BUP, Linköping
Peter Wide, läkare, barn- och ungdomsmedicin, Linköping
Beata Skanse, läkare, barn- och ungdomsmedicin, Kristianstad
Lena Lagerström, socialsekreterare, Västerås
Lotten Eriksson, polis, Västerås
Stina Åqvist, åklagare, Göteborg
Angeline Eliasson, läkare, Rättsmedicinalverket, Lund
Björn Tingberg, Barnafrid

Varje panelmedlem får maximalt 3 minuter att berätta om sin syn på samverkan kring
brottsutsatta barn. Därefter utgår moderatorerna från några förutbestämda frågor för att
förtydliga budskapen från panelen.